فرهنگی2 ویدیوها

آزمون صداقت

صداقت در محبت نه در ذکر و نه در عبادت و نه در فداکاری است بلکه صداقت در محبت خدا زمانی است که یکی از دوستان خدا حتی اگر انسان را به عمد اذیت کند. در این حالت انسان نباید از خود او بدش بیاید، بلکه عملش را باید بد بداند. شکل دیگر این قضیه […]

رنج مقدس

آیا انسان، اگر «آگاه» شود «ارزش» پیدا می‌کند؟ وُجداناً خود شما می‌توانید این را بپذیرید؟ آیا انسان، اگر طبق «تمایل»ش رفتار کند، «ارزش» پیدا می‌کند؟ وُجداناً خود شما می‌توانید این را بپذیرید؟ آیا «ارزش» انسان، وقتی که رفتارش درست باشد، افزایش پیدا می‌کند؟ ما تنها موجوداتی هستیم که نه فرشته‌ایم و نه حیوان، و بناست […]